İSTANBUL KENT KONSEYİ
İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR PROJESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
EĞİTMEN/UYGULAYICI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: İstanbul Kent Konseyi
Kemalpaşa Mh. Şehzadebaşı Cd. No:19 34134 Fatih / İstanbul

İstanbul Kent Konseyi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; İstanbul Çocuklara Soruyor (“Proje”) kapsamında sizlere ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz proje kapsamında siz eğitmen/uygulayıcılara ait kimlik bilgileri (ad, soyad), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, iş yeri (okul, kurum) adres bilgileri, iş yeri telefon numara ve e-posta adres bilgileri), özlük bilgileri (branş bilgileri, görevli olunan sınıf bilgisi) ve görsel ve işitsel kayıt (etkinlik esnasında kayıt altına alınan ses, fotoğraf ve video görüntüleri) çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar ve fotoğraf/video kayıt cihazları aracılığıyla işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz eğitim/atölye faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, vatandaşların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim ve özlük veri kategorisine giren kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, görsel ve işitsel kayıt veri kategorisine giren kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz yukarıda açık adresi bulanan İstanbul Kent Konseyi Binası’ndan veya istanbulcocuklarasoruyor.org web sitesinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kentkonseyi@ibb.gov.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Kemalpaşa Mh. Şehzadebaşı Cd. No:19 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Kent Konseyi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kentkonseyi@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,

İstanbul Kent Konseyi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.